Otvoreno pismo Zakladi Kultura nova 2024.

O APSOLUTISTIČKOJ DEMOKRACIJI ZAKLADE  

KULTURA NOVA  

- treće pismo -  

 

Sada već po lijepoj post-blagdanskoj navadi, treću godinu zaredom, Eurokaz piše  pismo (zapravo hibrid, cinizmom prošarani blagi pamflet, pa bi se dalo reći i -  kuplet) o brzopletim i nekompetentnim obrazloženjima rezultata Programa  podrške Zaklade Kultura nova koji bi se mogli s tugaljivim uzdahom staviti na  hrpu indiferentnih, općehrvatskih nepismenosti, da ta Zakladina obrazloženja  nemaju ilokucijsku moć.  

 

Znači: ono što u njima piše, to je ono što trenutkom dočitanja mijenja dobar dio  vašeg života. Jedna pisanija, nekoliko redova njezine ispisnosti, može vas  bljeskovito, u trenu, ispisati iz javnog foruma, i upisati u beskorisnost javne  usamljenosti. 

 

Povod Eurokazovom prvom pismu (i sveobuhvatnoj društvenoj akciji) u siječnju  2022. bio je Zakladina sramotna, apsolutna uskrata financijske podrške  Eurokazu. Prošle godine, vjerojatno iz Zakladine intelektualne lijenosti,  oportunizma (da se ne talasa), veći dio traženih sredstava je dobiven, a manji  odbijen, no, pismo se opet pisalo, u pozitivnoj, nimalo malicioznoj namjeri,  mentalne higijene i aksiološke lucidnosti radi. Novci su dobiveni, ali se niska  razina kulturološke osviještenosti Zaklade u obrazloženjima nije smjela  prešutjeti.  

 

I ove godine sredstava ima, ali ima i priloženog vrednovanja Eurokazova  programa: sredstva su odobrena uskratama dostojanstva i metodom ležernosti  dubine, kao, uostalom, i u dva prijašnja slučaja.  

 

I kako se oko blagdana krajem godine navuče baršun sentimentalizma, tako uz  taj sentimentalizam, ide i cinizam; sentimentalizam kao praznični odmor od  cinizma, rekao bi Oscar Wilde.  

 

Pismo, dakle, koje se i ove zime piše, teško može izbjeći cinizam, a on je vidljiv i  po tome jer pismo zapravo i ne zna kome je upućeno. Onako maglovito, kao ono  pisano prošle godine, htjelo bi biti upućeno svima (po uzoru na pobunjene  kronštatske mornare), ali njegov tada upisani aktivizam jedva je nekoga  dotaknuo. 

 

Jedva, ali... O tome kratko, kasnije.  

 

Eurokaz, rezimirajmo, neusmjereno objavljuje, treću godinu zaredom, sredinom  siječnja, epistolaran, ipak, analitički tekst potaknut obrazloženjima Zaklade  Kultura nova o dodijeljenim sredstvima za 2024, a u sklopu Programa podrške  koji pruža financijsku podršku udrugama i umjetničkim organizacijama na  području suvremene kulture i umjetnosti. Ta sredstva imaju egzaktnu namjenu:  njima se pokriva, u našem slučaju, trošak godišnje plaće jedinog zaposlenika.  

 

Ta se Zakladina obrazloženja predstavljaju nerazumnim, alogičkim, napola  razumljivim, poluznanstvenim govorom i jezikom, ostracističkim duktusom, a  istovremeno bonvivanskim baratanjem kulturne materije i zbrkanim  referencama, ponekad, neprimjereno kontekstu, prepisanim odasvud.  

 

Obrazloženja imaju ilokucijsku, to će reći, neupitnu i nesalomljivu, strahobalnu, astralnu snagu ovjere (kao u slučaju matičareve ovjere sklapanja braka), ali i  presude.  

 

No, na uzroke i posljedice tih Zakladininih presuda, na njihovu, već godinama  zamuckujuću, supstancu, ne možete se ama baš nikome žaliti, pa time ni te  presude promijeniti. (Brak možete, na sudu, razvrgnuti). Otuda i nitko i svatko  kao adresat ovog Eurokazova pisma.  

 

Nema nama uvida u moguće racionalno, postoji samo Zakladina racionalizacija.  

 

Zašto tu izostaje minimalna demokratska procedura Zaklade nad zaključkom /  obrazloženjem - pravo žalbe, kad se tijekom postupka taksonomije, dakle, u  radnjama koje prethode zaključku, ne misli ni na što drugo nego na  demokratičnost ili, kako se u Zakladi racionalizacijom kaže – na transparentnost.  

 

Žalba je van svake diskusije o diskusiji, jer Zaklada bdije da se obrazloženja  procesuiraju akribijom mikroskopskih stakalaca.  

 

Primjerice: do, za laika besmislene, britkosti razlaže se na segmente tmasta,  htonska faktura prijava, njihova sintezičnost i sinestezičnost, nužno zbijena u,  Zakladi presudne, retoričke kalupe. Onda se svaki segment (svaka, inače teško  razdvojiva leksička razina) ocjenjuje (ocjenama od 1 do 15, pa na tri decimale).  Zbroj ocjena određuje uspješnost prijave i izlaže se obrazloženjem Zaklade.  

 

Tvrdokorno se, todorpavlovljevski oštro, bdije nad demokratičnoj prilagođenosti  segmenata prijave segmentima društva, tzv. ciljanim skupinama. 

  

To segmentiranje, istina, moralo je zaboraviti vulgarno materijalističku podjelu  po društvenim klasama i krenuti prema društvenim interesima (kardeljevskim  interesnim zajednicama), ciljanim skupinama.  

 

No, unutar te forsirane demokratičnosti Zakladinih procesa ponajviše se pazi na  tajnovitost sastava procjenjivača (tzv. Povjerenstvo) koji mudruju nad  prijavljenim materijalom, e da ne bi došlo do mogućeg vanjskog nasrtanja na  njih, familijariziranog ili kriminaliziranog, što bi moglo uprljati aseptičke  procedure mudrovanja.  

 

Zar se od tih pretpostavljenih nepoćudnih nasrtljivaca ne bi moglo obraniti  provjerom čvrstoće moralnog integriteta procjenjivača i životopisima njihove  karakterne stamenosti. Ovakva stroga klauzura prevenira od nasrtljivaca, ali i  potiče sumnju u moguće profitne kolebljivosti procjenjivača. Vrebanje nad  procjenjivačima suprotno je duhu čistih ruku i otvorenih srca koje Zaklada  apsolutizira.  

 

Uz to, klauzura manifestira Zakladinu intelektualnu bojažljivost i preferenciju  građanske spokojnosti, usuprot proklamiranim programskim načelima  angažmana i kritičnosti. Klauzurom se isključuje mogućnost javnih objekcija na  sastavljanje Povjerenstva, i nespretno štiti od žustrine rasprostiranja širih uvida  u njegov stručni i moralni pedigre.  

 

Jasna je logika Zaklade: ako je procedura procjenjivanja demokratična, onda je i  procjena, demokratski pripremljena (klauzurnom) demokracijom –  demokratska, to jest pravednom pravilnošću iznjedrena i ne treba je propitivati.  Ostvarena je čistim rukama i bez grižnje pameti.  

 

Ali, tu započinje stečaj logike Zakladina mišljenja. Istina tog procjenjivanja jest  demokratično njegovana, ali u tajnosti (contradictio in adjecto – demokratska  tajnovitost!), pa će, za nadati se Zakladi, i sama istina (procjene / obrazloženja)  biti demokratična (što tim nesklapnim načinom demokratske tajnovitosti izborenu istinu relativizira i približava učenim, duboko zagledanim sofistima).  

 

Naglasimo: aseptična linearnost te Zakladine alogike / agogike vodi do pomalo  jezive demokratičnosti istine jer je ta u suprotnosti s nužnom odlučnošću  procjenjivanja koja je temeljni uvjet postojanja Zaklade. Zaklada ne dopušta  istinu procjene / obrazloženja demokratski propitivati, dakle, relativizirati je, jer  ona, po Zakladinu razlogu funkcioniranja, mora biti apsolutna. Njezina  apsolutnost / neprikosnovenost, per definitionem, ovjerena je apsolutom bodova, ali do svog apsoluta došla je neupitnom zbrkom demokracije u klauzuri.  Izvan svakog domašaja demokratske javnosti.  

 

Time je ona dvousna: istovremeno je i demokratična, to jest - relativna, ali i  apsolutna, što je, naravno, logička igrarija nad suštinom; preskakanje s  označitelja na označitelja.  

 

Takva demokracija Zaklade, tijekom priprave obrazloženja, jest klauzurno  demokratična, a u rezultatu je relativizirano apsolutizirana (neupitna). To je  apsolutizirana demokracija Zaklade, bliska lenjinističkom demokratskom centralizmu.  

 

Dakle, non sequitur: ako je istina demokratična, otvorena svim tumačenjima,  kako je onda (iznenadno) postala apsolutno represivna, Zakladinim bodovima  neprikosnoveno osigurana. Kako postaje zaključni garant penalizacije prijavitelja  koji tu istinu ne dosežu. Upravo zbog njene relativnosti.*

 

Usuprot suprotnim mišljenjima, rekao bi Beckettov Lucky.  

 

No valja nam dalje.  

 

Glatkoj liniji te Zakladine kontradiktorne apsolutističke demokracije nesretno  pomaže procedura da članove Procjenjivačke komisije Zaklada ne odabire, već  se pojedinci njoj, nakon raspisana natječaja, samoinicijativno prijavljuju (bježi se,  dakle, od preciznih kriterija i neprikosnovenosti autoriteta, ali istovremeno i od,  antičkoj demokraciji poznatog, hazarda, slučajnog odabira kockom).  

 

Ti prijavitelji za procjenitelje ne trebaju zadovoljavati nikakve specifične uvjete.  Dovoljno je potvrditi upućenost u djelovanje (neke) organizacije civilnog društva,  recimo, npr. Saveza izviđača Hrvatske.  

 

Istini za volju, među procjenitelje se može i s tri godine relevantnog stručnog  iskustva, ali se relevantnost tog stručnog iskustva posebno (nekom komisijom) ne provjerava, ni hijerarhizira. Tu se dobrohotno vjeruje napisanoj riječi u prijavi,  bez procjene motiva prijavitelja za nadmenu, ali neugodnu, hoćeš - nećeš,  represivnu funkciju procjenjivanja.  

 

____________________________

*Ta neodrživa, a tvrdoglava linearnost Zakladina gnoseološkog postupka (zatvorena demokratičnost  procedure → zatvorena demokratičnost istine) upravo je suprotna onom moćnom Rancièreovom  uvidu o zakrivljenosti demokracije u odnosu na samu sebe (elipsa umjesto linije). Demokracija koja  samu sebe osporava; na razini čistih ruku relativizira svoju metodologiju, ali i gnoseologiju.  To će reći: demokracija ne taji svoje uprljane ruke, i tu nečistoću pokazuje otvorenim dlanovima.

____________________________

 

Znamo već za upakiranu anonimnost procjenjivača do formuliranja pravorijeka  (taj se objavljuje početkom prosinca svake godine), ali anonimnost ostaje na  snazi još mjesec dana poslije toga.  

 

Zasigurno iz naivnog, svakako plašljivog, ali politički promišljenog razloga da će  se bijes odbijenih nakon objavljivanja rezultata stišati i prespavati u tih mjesec  dana odgode imena procjenitelja, što samo ponavlja matricu bezočnosti i  bezbrižnosti vlasti koja preko pravosuđa zateže postupke nad svojim aferama.  

 

Zaključno o temi gluhog faktora žalbe: za Zakladu ne postoji grijeh mišljenja, ta  skolastička zavrzlama (koja je za grijeh proglašavala i samu pomisao oženjenog  muškarca na drugu ženu), a ako takav grijeh ne postoji, nepotreban je institut  korekcije mišljenja, do koje može doći žalbom na pogrešku u mišljenju.  Zajedljivo rečeno, postoji samo grijeh pravednog dobitka argumentiranim  mišljenjem.  

 

To će reći: u slučaju Zaklade, argumentirano mišljenje o materijalima prijava nije  presudno jer se procjenjivači s potencijalom argumentiranja, pogotovo stručnog,  u natječaju za procjenjivače i ne zahtijevaju.  

 

Najbolji su procjenjivači oni koji su, iz nekog prkosa prema višoj sferi, van obrazovani, ponosni na svoj habitus ležernosti dubine, kako Kierkegaard naziva  ironiju. Ti, ležerni, van-obrazovani, započinju dodatnu razinu afirmacije svoje  ležernosti tako da se, zaštićeni punim demokratskim hazardom, izvan aksiologije  kompetentnosti i motivacije, javljaju na natječaj za članove Povjerenstva za  procjenu kvalitete prijava. Dovoljan kriterij za prijavu jest  antiintelektualan; zadovoljenje jednog od dvaju uvjeta temeljena na iskustvu,  nosu za empiriju, dakle, spleenu, ama baš nikako na diskurzivnu mišljenju.  

 

Kad se argument otpusti, prepravi, pa ovjeri interiorizacijom empirije u spleen,  doista se na obrazloženja Zaklade nema smisla žaliti.  

 

No, nije gotovo: u finale za članstvo u Povjerenstvu ulazi se, objašnjava Javni  poziv, na prijedlog upravitelja Zaklade, a on taj prijedlog formulira, izgleda,  odmjereno voluntaristički (za upravitelja nema pravilnika o selekciji kandidata),  dakle, po principu slutnje. Upravitelja može uzbuditi, time i zadovoljiti i  diskurzivna zapretenost pristupnika, njegova lohengrinovska plahost poštenja,  krabulja iskrenosti, senzualizirana ili sentimentalizirana nagnutost za širenje  komunitarnog dobitka i sreće. Sve za odgovornu službu ležernosti dubine.  

 

Nismo više u opasnosti da mislimo, veli Vladimir Gogou. 

  

Bude li taj samaritanski lahor pristupnika dotaknuo upravitelja (u ovom  recentnom slučaju upraviteljicu) i onda abduktivnom, (s)plinovitom uvjerljivošću  prešao na Upravni odbor Zaklade, eto ti benevolentnog regrutiranja u  procjenjivače, u svete krave za čačkanje po retoričkom talogu prijava koje  iščekuju blagoslov financiranja.  

 

Ta ležernost kojom, od nužnosti argumenta pošteđeni, procjenitelji prodikuju  nad materijalima prijava opet stvara logičku vrtoglavicu. Zaklada pred ostacima  ostataka intelektualne javnosti, ipak, mora priželjkivati nešto (malo) više od  ležernosti, ali joj njezina zelotska prisega hazardnoj demokratičnosti u tome pravi  probleme. Kad ta ležernost u zaključcima / obrazloženjima Povjerenstva izbije na  relativno mrzovoljno vidjelo dana, krajem godine, Zaklada zalegne na nju kao  majka Sfinga, a javnost uzaludno podiže surlu.  

 

Evo, za malo više od ležernosti Zakladi je korisna članica Povjerenstva za procjenu  kvalitete prijava dr. sc. Una Bauer. Ona zasigurno služi Zakladi na čast jer ima  učene kompetencije kao malo tko u Povjerenstvu (od petnaest članova jedna je  od dva dr. sc. tamo), ali ima i javno deklariranu samaritansku volju. Ta je volja  toliko jaka da se dr. Bauer, izustimo to u blagosti, ne može vidjeti izvan nekog  povjerenstva jer bi izvan njih radila znatno više štete javnoj, saint-justovskoj sreći  nego kad se zatvori u meku povjereničku apokrifnost i proizvodi procjene, ma  bile te procjene unutar čistog ili praktičkog uma ili, pak, sloterdijkovski ciničnog.  Važno da se, u ime više stvari, nešto u nekom Povjerenstvu procjenjuje i da ne  dođe do zastoja u proizvodnji trošenja procjena.**  

 

E sad, u Zakladinu povjerenstvu može se ostati, po volji, nekoliko mandata, a  nakon jednogodišnje stanke: slobodno dođi iz početka (jer kako provjeriti  uspješnost mandata kad se na rad Povjerenstva ne reagira ni iznutra, cf. Sfinga,  a ne smije se niti izvana), pa se sa seljenjem (egzistiranjem) u novo povjerenstvo  ne treba žuriti.

  

____________________________

**No, istini za volju, dr. sc. Bauer je, tek nakon jesenskog beskompromisnog studentskog protesta na  Akademiji dramske umjetnosti, javnosti obznanila da, po principu moralnog imperativa, nikako drukčije  nego rezolutno, izlazi iz Akademijina Povjerenstva za (…) spolno uznemiravanje kojemu je bila na čelu  i to, vidi vraga, nekoliko pustih godina nakon što dekan ADU-a nije reagirao na nekoliko godina  zamrznutu ili uspavanu odluku tog ADU-povjerenstva da se inkriminiraju seksualni marifetluci jednog  profesora.  

Ali, ne treba brinuti: stiže nova obznana, da je ona bila i jest dio Zakladina povjerenstva. Tako  ustanovljujemo da dr. sc. Bauer uvijek ima spremno rezervno povjerenstvo, eo ipso dokazuje se da za  nju nema egzistencije izvan esencije nekog povjerenstva. Preciznije: egzistencije unutar Zakladina  Povjerenstva i ne može biti jer, etimološki, pojam egzistencija upućuje na neki izlazak, kretanje, a to je  u esencijskoj strogosti, nabubrenosti i teleologiji Zaklade nepotrebno, to jest ne prakticira se.  Zaklada njeguje skrivanje svojih procjenjivača u oksimoronskom statusu klauzurne transparentnosti, i  umrtvljuje svako izbijanje procjena u neku diskutabilnu pokretljivost.

____________________________

 

Uostalom, može se, za potrebe doktoričina kurikula, biti koristan općoj stvari bilo  gdje, samo da ima esencije, a to već tri godine dokazujemo: u Zakladi esencije  ima i previše. Umjetnost je Zakladi ancila te esencije (supstancije / ideologije),  ancila koja se rezolutno upinje lijevom eshatonu, a ne pitanju.  Ako Zaklada ponekad i spominje egzistenciju, onda se nju gura naprijed prema,  rekosmo, esencijalnom ispunjenju. Želi li umjetnička egzistencija umjesto  naprijed ići u stranu, recimo, po naputku ruskog formalizma, bit će trockističkih  svršetaka.***

  

Ali, budimo ozbiljniji: esencijska ili egzistencijalna oskudica dr. Bauer pitanje je  za direktnu ontologiju same Zaklade.  

 

Za što su onda osnaženi drugi, nižom razinom obrazovani, članovi Zakladina  Povjerenstva? Što su njihovi transferi? Što im daje, ako su stručne kvalifikacije  upitne ili skromne (u svakom slučaju neispitane), ne samo građansku, nego  titansku hrabrost i potentnost da stanu na branik narodske kulturne svijesti i još  da bezobzirno preuzmu odgovornost za historionomiju te svijesti, ili barem za  napredak u narodskoj postojanosti?  

 

Stigma javne anonimnosti članova Povjerenstva nije nužno presudna za  difamaciju njihova početka angažmana u Povjerenstvu jer ne moraju oni svoj  identitet sakriti u javnost, tako bi nekako rekao nenadmašni Zuppa (sakrit će ga  sama Zaklada). Kvalificira ih sam kraj, (starohrvatski rečeno) svrha povjereničkog  rada, to jest (izvanargumentna) pristalost njihove zanesenosti, s muklom mukom  zapisana kao obrazloženje klasifikacije odobrenih i odbijenih projekata.  

 

Kako u uvodu dobivenog nam obrazloženja obznanjuje Zaklada, svaku prijavu  obrađuju tri člana Povjerenstva.  

 

Imena svih članova Povjerenstva, prisjetimo se, objavljuju se mjesec dana nakon  objave obrazloženja, ali imena te trojke koja te materijale treba čitati i slagati za  nastavak procesa, u skladu s potpuno mističnim autorstvom konkluzije  procedure, ostaju anonimna, u ovom slučaju, za vječnost. 

  

____________________________

***Zaključimo ovaj, pomalo frojdistički, portret dr. sc. Bauer: kad je netko doktor znanosti u pedesetim  godinama života, a isporučio je tek jednu knjigu, neuravnoteženu zbirku esejističkih pripravaka, koja  završava poglavljem iz davne doktorske disertacije, to bi moglo pripraviti naše brižljivije razumijevanje  njezine esencijalističke pomame. Nema li se što pisati, čak ni kad se stvari mišljenja prepuste da ih  odradi govor, kao u slučaju doktoričine knjige, tada se tu nezgodu može kompenzirati odgovornošću  čitanja birokratiziranih lukavosti u koje svi prijavitelji programa moraju samljeti svoje pozitivne  kreativne nedorečenosti. 

____________________________

 

I što je još veći tabu: nije jasno kako nakon ove trojne, za Eurokaz i za sve ostale,  impersonalne obrade nastaju ti sudbonosni, dakle, preuzetni zaključci /  obrazloženja. Jer, ti se ležerni zaključci, jednako tako ležerno, nameću  zainteresiranoj javnosti kao opći stav Povjerenstva, ma kako njihova redovito  nesklapna, mistificirana razina prosječnosti može ići na štetu intelektualno  sređenijih članova, npr. dr. sc. Bauer.  

 

Piše li ih jedan član trisa obrađivača, uz minimalno odobravanje druga dva člana,  ili rađanju zaključka / obrazloženja / presude nešto incestuozno pridodaje i  cjelokupno Povjerenstvo, pa zaključci ne nastaju procedurom neutralnosti nego  aritmetičkom sredinom izračunate benignosti. Tako, kad se cjelina rada na  zaključcima, zbog demokratskog sindroma ili epidemije egalitarizma, ne želi, ne  misli, ili se boji (otuda tabu; po Freudu, na polinezijskom - sveti strah) predstaviti  nekim visoko moralnim, znanstvenim, praktičnim, umjetničkim autoritetom,  obavija je se misticizmom kolektivnog tabua.  

 

I eto ti mentalni ričet, kao u slučaju Zakladinih obrazloženja Eurokazu u  posljednje tri godine.  

 

Na nivou tabua (generički objekt) skupna obrazloženja Povjerenstva, kojima je  Zaklada prijetvorno ležerna transmisija, palimpsestna su i pomodna  (oksimoron!), a na nivou fetiša (pojedinačni predmet) su zloćudna.  

 

Idemo prema kraju.  

 

Vrijeme je za analizu najsvježijeg obrazloženja, u prosincu odaslane presude  Eurokazu.  

 

Analiza će biti kratka jer su svi njeni proceduralni, logistički i konsupstancijalni  nesporazumi već probrani, ali ostaje ono spektakularno.  

 

Presudu je, dakle, mogao koncipirati, nakon trojne obrade, jedan od četiri člana  Povjerenstva koji se zanimaju ili bave kazalištem: dr. sc. Una Bauer, Hrvoje  Korbar, Olja Lozica ili Dražen Šivak.  

 

Nećemo o njihovim kompetencijama, skromnosti umjetničkih i intelektualnih  dosega, pustimo paralipse, a ne vrijeđamo se ako ne znaju mnogo o budućnosti Eurokazove prošlosti. Tek ćemo malo o redukcijskoj hrabrosti i senzualnom  kapacitetu njihovih financijskih pouka Eurokazu. 

  

Jer već dvije godine našim se pismima bavimo hermeneutikom poluznanja,  neupitnom Zakladinom hibernacijom društveno-političkog angažmana unutar  umjetnosti, umjetničkom teologijom koja se napela oko artističke utilitarnosti, u  duhu sovjetskih tridesetih, kao da gorkih sudbina Lunačarskog, Trockog i  Mejerholjda nije ni bilo.  

 

Bavili smo se i zabavljali 2022. u prvoj epistoli Eurokaz se konča, između ostalog, zaumnom konstrukcijom rečenice koja je pripomogla odluci o nefinanciranju  Eurokazovih programa te godine: Ciljane skupine nisu detaljnije strukturirane po skupinama.  

 

Prošle, pak, godine, manje smo se zabavljali bezobzirnostima u obrazloženju koje  se osmjelilo Barthesa i Sartrea nazvati provjerenim i okamenjenim vrijednostima  (...) tradicionalnima prije nego inovativnima.  

 

Ove godine, vjerojatno, nas je dr. sc. Bauer osigurala od takovih diferencijalnih  strahota i bahatosti.  

 

A i propedeutika Zaklade, koja ide uz obrasce za prijavu, ove je godine uspjela  posakrivati svoje, izgledalo je, vjekovječne favorite / aksiome, nad kojima ste se  morali zakleti (ako ste željeli kako-tako profitirati i ne biti penalizirani)  hematomima po papiru ili tipkovnici, kad već niste smjeli umočiti pero u mozak.  Bilo ih je pet: kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost, istraživački pristup.  

 

Zaklada godinama nije vidjela (dok je na to nije upozorio dr. sc. Leo Rafolt 2022.  na Eurokazovoj tribini o Zakladi) da se kod tih, za financiranje presudnih, aksioma  radi o eksplicitnom pleonazmu (to je ono kad se kaže veliko mnoštvo). Sve su to  sinonimi, zakleti primjeri redundancije: jedan termin objašnjava istovjetnost  drugog, npr. prvi aksiom - kritičnost je istovremeno (i nije ništa drugo)  redundancija trećeg aksioma - otklon od dominantnih koncepcija.  

 

Prošlogodišnje, u uvjetima natječaja Zaklade, prebacivanje tih pet aksioma  groteske na rezervni položaj, u tekstualni međuprostor, u škrgut (lakopucajućih)  zagrada, jedini je profit mrčenja naših prijašnjih epistola.  

 

Pa ipak, ostalo je dosta materijala na koje će s veseljem upozoriti cinička, sada  već neurotički rastegnuta, svrha ovogodišnjeg pisma.  

 

Materijala koji će uspjeti osnažiti tvrdnju da se u slučaju Zaklade Kultura nova  radi o novim reakcionarima (da i mi koristimo staljinsku nomenklaturu).**** 

 

Da završimo razgovorom o sitnom, anegdotama.  

 

Eto, Eurokaz je ove godine od Povjerenstva za procjenu kvalitete prijave od  mogućih 100 bodova dobio 79,00. Tih 21 insuficijentnih bodova koštalo je  Eurokaz oko 6.000 € bruto manje za godišnju plaću jedinog njegova uposlenika.  

 

Nešto se Povjerenstvu u prijavi Eurokazova programa nije dopalo, iako njihova  procjena / obrazloženje odaje priznanje Eurokazu da ima potrebne ljudske,  tehničke resurse za provedbu programa, i za to potrebno iskustvo i znanje.  

 

Zahvaljujemo, ali od prošle se godine u Eurokazu na nivou resursa ništa nije  promijenilo, dakle, oprostite na našoj zbunjenosti: prošle ste godine, izuzetno  nadmeno, bez ikakve praktične provjere, detektirali nedovoljnost tih istih  resursa, koji su bili, po vama, u suprotnosti s našim ambicioniranim programskim planovima, pa ste procijenili da su naši programi neostvarivi, a ako su neostvarivi,  onda treba smanjiti bodove i dotacije.   

  

____________________________

****I upravo je taj novi reakcionizam temeljni rezon zašto Eurokaz već tri godine upućuje tri puta po  desetak relativno uspuhanih stranica u neodređenu javnost, a postiže, za stvari pameti Zaklade, malo  ili ništa.  

  

Jer, znamo što bi rekao Lessing: zašto pripaliti lomaču da bi se spalilo mušicu.  

 

Znamo i to da optužiti nekoga za takav reakcionizam, otpustiti takvu sintagmu u p(r)otok javnih  stratuma nije ništa drugo nego potpuno se predvidljivo izložiti velikom nerazumijevanju i trenutnom  odiumu onog dijela javnosti koji misli da si mu, prije ove uvrede, ljudski i svjetonazorski pripadao, a da  bi ti i Zaklada trebala biti, u ovim suženim hrvatskim interesnim rasporedima, bliska.  

 

Rekao bi, recimo, Vili Matula: Ajde, sve je to 2022. bila Zakladina nesmotrenost, sada je već dvije godine  više-manje financijski sve u redu.  

 

No, nije u tome problem: lako za koncilijantnost.  

 

Ovaj novi reakcionizam izlaže svoju, možda, nesvjesnu ili neželjenu sliku o sebi okrutnim  obrazloženjima (ali i to se da nadživjeti). I onaj je stari pokušavao, ponekad, lagodnošću dubine ne znati  (ne-reakcionarski) što se nova koprcalo unutar staljinski odrezane duhovnosti.  Ne radi se ovdje o financijskim tegobama onih koji djeluju usuprot umjetničkog utilitarizma (i ne ubija  se danas nekog u ime toga, a i Krleža je ostao živ za i poslije rata), radi se o onim, parafrazirajmo  Brechta: tegobama ravnica.  

 

Zaklada Kultura nova, za vjerovati je, sebe i represivnost rezultata svojih natječaja pokušava svesti na  najmanju moguću mjeru (otuda njezina apsolutizirana demokratičnost, kao neki oblik odgovornog  očaja i koprcanja u društvenom otuđenju), no ta se mjera povećava kako se naš kulturni i ljudski  prostor smanjuje.  

 

Povećavajmo prostor, i prostore, pa će i Zakladina oksimoronska okrutnost biti manja i bit će toplija. Zakladi pišemo jer želimo da nestane u širini prostora koji je sama toplinom razdala.  

____________________________

 

Uz tu relativizaciju resursa ide i ovogodišnja gromoglasna lauda: (…) evidentno  (je) da se radi o organizaciji duge povijesti i iznimno značajnih doprinosa  hrvatskoj regionalnoj i međunarodnoj kulturi… I još: Povjerenstvo smatra da  predstava koja se planira za 2024. (Krležino divot pismo) ima veliki potencijal  realizacije u kapitalno umjetničko djelo.  

 

No, sad počinje dekapitacija kapitalnog, ona već spomenuta, po Zakladi  odobrena i podržana, lagodnost dubine.  

 

Povjerenstvo ne čita pažljivo Eurokazovu prijavnicu i ne primjećuje da je opera  Regoč planirana u programu Eurijale, Eurokazovog festivala smanjenih, ali  usmjerenijih ambicija, koji ne želi biti komplementaran rigidnosti Eurokazovih  polazišta, već deklarira estetičku otvorenost i želi pomoći mladim inovativnim  poticajima (ozbiljno je napisano u prijedlogu programa da je jedna od  eurokazovskih estetičkih odrednica: spajanje nespojivog).  

 

Redateljica te opere Kristina Grubiša izuzetno je novo ime operne režije, a  Eurijala se ne želi i ne smije preklapati s poetičkim i intelektualnim ambicijama  Eurokazovih produkcija; otvorena je svim zainteresiranim koproducentima.  

 

Površnost pregleda Eurokazovih materijala, naime, rodila je apodiktičku  besmislicu Povjerenstva: da nije jasno objašnjeno zašto (Regoča) koproducira  Eurokaz, ako se uzme u obzir programske ciljeve koji naglasak stavljaju na  sartreovskoj angažiranosti ali i Barthesovu bijelom pismu. 

 

I tu smo sa Sartreom i Barthesom dodatno u srcu Zakladina galimatijasa.  Prošle je godine usputno Eurokazovo citiranje ove dvojice teorijskih bardova  penalizirano jer su oni za Zakladu bili okamenjene vrijednosti, a ove su godine  njih dvojica neprikosnoveni reperi ozbiljnosti Eurokazovih programskih ciljeva.  Sve što nije u Eurokazovim programima u skladu s tim sartreovskim  angažmanom i barthesovskim bijelim pismom izaziva kod Povjerenstva zabunu  (upitne konceptualne podloge), a programu prijeti nipodaštavanje u formi  redukcije onih 100 mogućih bodova. (Dugo bi trebalo za objašnjenje da su i Sartre  i Barthes u prijavnici spomenuti tek kao lateralni, arhitekstualni prolaz kroz  temate recentnih Eurokazovih produkcija. Uz to: Eurokazovi programski ciljevi uvažavaju Sartrea i Barthesa, ali na njih ne stavljaju naglasak.)  

 

Dobro (pristali smo prijavom na apsolutističku demokraciju Zaklade i njezinu  klauzurnu transparentnost), hajde da se ne uzrujavamo zbog ovih lakonskih pregleda naših materijala (bilo je puno prijava, tko će to sve pažljivo čitati), hajde  da dopustimo kritičnost (nema nam labavo sa Sartreom i Barthesom), pa  odšutimo čak i nemajeutičko podučavanje, iako mi oko pola stoljeća, davno prije  ustoličenja pet Zakladinih (sada zaklanih) aksioma, pasionirano uvažavamo te  aksiome (ako su S & B okamine, valjda je to i Eurokazov polit-biro - pa zapalit´),  ali, brate, moramo li prihvatiti i penaliziranje?  

 

Aksiomatičnost kritičnosti i podučavanja, dala bi se, nekom suzdržanom  grimasom, shvatiti i prihvatiti. Obje bi mogle računati na kredite otuđenoj,  recentnoj pomodnosti i ruletu dobrohotnosti Zakladina relativizma: koliko god  to paradoksalno zvučalo, te se aksiomatske kritičnosti i poduke naslanjaju na  demokratičnosti istine (koju se pokušalo eksplicirati u gornjem dijelu pisma) i  uvažavaju je.  

 

No, penalizacija u paradoksalnoj formi laude (gdje je Eurokaz: iznimno značajan  doprinos hrvatskoj regionalnoj i međunarodnoj kulturi…) koja oduzima 21 bod i  smanjuje za oko 6.000 € Eurokazovu profesionalnu ozbiljnost, pripada onom  apsolutizmu istine, koja od ekipe iz Zaklade pravi nove reakcionare, policijsku  ispostavu Duha (svetoga).  

 

I još malo veselja na kraju: opet nepažnja Povjerenstva s predstavom Vagonija. I  ta je predstava mladog, nekonvencionalnog redatelja Roka Pečečnika uvrštena u  predloženi program Eurijale (zanimljiva peripatetička verzija Krležine U agoniji,  koja treba početi u čekaonici Zapadnog kolodvora i nastaviti u tramvaju do  sljemenske žičare), pa je tako i ona svojim namjerama izvan strogosti  Eurokazovih programskih ciljeva. Eurokaz zbog tog otklona (koji pazi na  generacijske promjene i uvažava svoju gerijatrijsku nepristalost), nije lijepo  apodiktički usmjeravati i podučavati o programskim ciljevima, a ponajmanje, u  ime zapuštanja sartre-barthesovske pravovjernosti - penalizirati.  

 

Ali ima tu i jedna primjedba koja se tiče Eurokazu tako drage proizvodnje  proizvodnje. Veli Povjerenstvo: Također iako “metaforizirati funkcionalnost  jednog zapadnog kolodvora” zvuči vrlo zavodljivo nije objašnjeno kako se to  planira učiniti.  

 

Ovdje se mora zapitati Povjerenstvo o dvije stvari: prvo, bi li ih odgovor  zadovoljio (pa bi se time i povećao bodovni fond) isticanjem nekog mehaničkog,  strogo funkcionalnog planiranja metaforizacije (metaforizirati kao betonizirati ili  lakirati); drugo, tko unutar zadanog okvira od 5.000 znakova može izložiti  zadovoljavajuće konkretan plan metaforizacije. Čini se, jedino Barthes bijelim pismom, ali ta će bjelina Povjerenstvu biti nedovoljna za objašnjenje i neće se  uklapati u kontekst suvremene kulture i umjetnosti.  

 

Od Barthesove smrti prošlo je, naime, četrdeset i četiri godine, i on je sve svoje  ostavio prošlom vijeku.  

 

Čitamo se sljedeće godine.  

 

Branko Brezovec,  

umjetnički rukovoditelj Eurokaza  

 

Prvo pismo: Eurokaz se konča

Drugo pismo: Svima, svima, svima...

 

Zagreb, 18. siječnja, 2024.